Bệnh lưỡi đen trên chó – Black tongue disease

Kế hoạch hoạt động năm 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VSAVA NĂM 2022 (THÔNG TIN DÀNH CHO HỘI VIÊN VSAVA) I. TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y CHUYÊN ĐỀ THÚ NHỎ Kế hoạch phát hành: định kỳ 2 số: số 4 (tháng 5 năm 2022) và số 8 (tháng 11 năm 2022).Số lượng: 700-800 cuốn/kỳ (100 trang).Giá bán: 35.000 VND/cuốn. II. ĐÀO TẠO...

Kế hoạch hoạt động năm 2019

Kế hoạch hoạt động năm 2019

Kế hoạch tổ chức 4 khóa huấn luyện dành cho các bác sĩ thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2019, dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt là: tháng 7, tháng 8 và tháng 11 năm 2019.

Kế hoạch hoạt động năm 2018

Kế hoạch hoạt động năm 2018

Kế hoạch tổ chức 5 khóa huấn luyện dành cho các bác sĩ thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2018, dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt là: tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 12 năm 2018.

Kế hoạch hoạt động năm 2017

Kế hoạch hoạt động năm 2017

Kế hoạch tổ chức 4 khóa huấn luyện và 1 tọa đàm dành cho các Bác sĩ Thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2017 dự kiến thời điểm tổ chức lần lượt là: tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 12 năm 2017.

Kế hoạch hoạt động năm 2016

Kế hoạch hoạt động năm 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 THÔNG TIN DÀNH CHO HỘI VIÊN VSAVA I. TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y CHUYÊN ĐỀ THÚ NHỎ Kế hoạch phát hành: định kỳ 2 số: số 4 (tháng 5/ 2016) và số 8 (tháng 12/2016). Số lượng: 700-1000 cuốn/kỳ (100 trang). Giá bán: 35.000 VND/cuốn. II. ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CHUYÊN...